ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ದಿನಾಂಕ 09-01-2019ರ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಮೊದಲನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಮಹಾದೇವಪುರ ವಲಯ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಮೋದಲನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

Part-1

Part-2

Part-3

Part-4

Part-5

ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ - ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಓ.ಎಫ್.ಸಿ) ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ