ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಧಾರ್ 

                

    ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಂಸ್ಥೆ  (ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ) 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ (ಬೆವಿಕಂ)

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  (BMRCL)

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೋಲಿಸ್

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೋಲಿಸ್

 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ  (BWSSB)

 

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA)

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BMRDA)

 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಲಿಕಾಂ

 

Road Transport Organization (RTO)

 

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ

 

ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್   

 

ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

ಗೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

 

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (NIC)

 

ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

 

ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

 

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ