ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ,ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಒಪ್ಪಂದ
ಕೆಲಸ ಆದೇಶ  
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ವಿವರ