ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳ ವಿವಿರ