ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ / ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಲಾಗಿನ್

ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ  ವಿವಿಧ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿಧಾನ 

ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು 

 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಕಛೇರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ವಲಯ ಕಛೇರಿ

ಉಪವಿಭಾಗ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಗಳು 

ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ/ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ/ಸ್ವಾಧಿನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ  ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವರ

ಕಟ್ಟಡ  ನಕ್ಷೆ  ಅನುಮೋದನೆಯ-FAQ-1

ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ  ಅನುಮೋದನೆಯ FAQ-2

 ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು/ಅಭಿಯಂತರರು/ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರುಗಳ ನೊಂದಣಿಯ ವಿವರಗಳು  

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

ಸಕಾಲ