ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ

1.    

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

22237455/22221286

comm@bbmp.gov.in

2.    

ಡಾ|| ಲೋಕೇಶ್ ಎಂ.  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)

22975707

scfinbbmp@gmail.com

spcomfin@bbmp.gov.in

3.    

ಡಾ|| ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರಪುರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

22975551/ F-22124357

bbmpspecialcommissioner@gmail.com

spcommproj@bbmp.gov.in

4.    

ಶ್ರೀ ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್,
ಐ.ಎ.ಎಸ್.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ,ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)

22975728/22975570

bbmpestate@gmail.com

spcommest@bbmp.gov.in

           5. ಶ್ರೀ ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ) 22975552/F22221280

addcomm.ad@gmail.com

adcomadm@bbmp.gov.in 

6.    

ಶ್ರೀ ರಂದೀಪ್ ಡಿ, IAS

 

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ & ಆರೋಗ್ಯ)

 

addcomm.ad@gmail.com

adcomadm@bbmp.gov.in

7. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಎಸ್. ಐ.ಎ.ಎಸ್. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ & ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)   spcomm-rev@bbmp.gov.in
8. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಎಸ್.ಜಿ., ಐ.ಎ.ಎಸ್. ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಲ್ಯಾಣ)   spcomm-wel@bbmp.gov.in